Toeristenbelasting en heffingen
De prijzen voor de kamers zijn exclusief toeristenbelasting en inclusief btw (tenzij anders vermeld).

Huisregels 
Teneinde het verblijf in ons hotel voor alle gasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle gasten zich te houden aan de voor het hotel vastgestelde (gedrags) regels vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.
Het Huishoudelijke Reglement vindt u aan de achterzijde van uw contract en bij binnenkomst in de hal.

Aankomst tijd
De check-in tijd is van 13:00 t/m 22:00. Bij aankomst buiten deze tijden moet een afspraak gemaakt worden. Zodat er andere maatregelen getroffen kunnen worden zoals sleutels verkrijgen via een sleutelkluisje. Mocht u onverhoopt later aankomen dan moet dit zo spoedig mogelijk gemeld worden. Bij aankomst buiten deze check-in tijden kan men geen aanspraak meer maken op het verblijf in Lightotel en zult u als een no-show aangemerkt worden.
Overmacht
Overmacht aan de zijde van Lightotel bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Lightotel, daaronder mede begrepen, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.
Aansprakelijkheid
Lightotel aanvaardt geen enkel aansprakelijkheid voor persoonlijke of materiële schade van welke aard dan ook tijdens of ten gevolge van het verblijf in Lightotel. De huurder en degenen die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en /of schade die voor Lightotel en /of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in het hotel bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enige zaak die zij onder zich hebben.
Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de kamer ,douche en overige vertrekken in het hotel kunnen aanvullende kosten worden doorberekend.
Boekingen
Lightotel neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. De huurder dient 18 jaar of ouder te zijn. Lightotel behoudt zich het recht voor om ten allen tijde, zonder op gaaf van redenen, een boeking te weigeren. Lightotel zal de boeking binnen 2 dagen na ontvangst aan u bevestigen en factureren.
Wijze van betaling
U dient uw verblijf in Lightotel te voldoen dan wel bij aankomst/vooraf/bij reserveren: contant, per bank of per creditcard.
Bij non refundable reserveringen wordt het volledige bedrag direct na uw bevestiging afgehouden van uw creditcard.
Betalingsvoorwaarden
Uw reserveringsaanvraag wordt definitief na ontvangst van de betaling van de reserveringsbevestiging/ factuur dan wel na schriftelijk overeenkomst over andere betalingsvoorwaarden.
Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de aan u gefactureerde bedragen, is Lightotel gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
U bent aansprakelijk voor alle financiële schade die Lightotel als gevolg van niet/niet tijdig betalingen lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Lightotel in verband met uw boeking en de ontbinding heeft moeten maken.
De betaling dient uiterlijk binnen de op de factuur genoemde termijn in het bezit te zijn van Lightotel.
Annuleringen
Bij annulering tot 3 dagen voor aanvang van het verblijf is geen huursom verschuldigd.(Tenzij anders overeengekomen)
Bij annulering binnen 3 dagen voor aanvang van het verblijf is de volledige huursom verschuldigd.
Bij voortijdige beëindiging van uw verblijf vindt geen restitutie plaats.
Privacy/persoonlijke gegevens
Lightotel verplicht zich om met zorg en volgens de geldende wetten om te gaan met uw persoonlijke gegevens en/of creditcard gegevens. Uw persoonlijke gegevens zullen nimmer aan derden verstrekt worden.
Voor meer informatie over Lightotel of vragen over beschikbaarheid kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen via telefoon nr. +31 (0)40 211 2111, per mail naar info@lightotel.nl of via deze site: lightotel.nl

 

General Conditions

 

Tax and levies:
The prices for the rooms are excluding tourist taxes and inclusive of VAT (unless otherwise stated).

House rules:
In order to stay in our hotel for all guests as comfortable as possible, all guests must adhere to the front of the hotel established (conduct) rules laid down in the Internal Regulations.
The Internal Rules can be found on the back of your contract and upon entering the hall.

Arrival time:
The check-in time is from 13:00 t / m 22:00. For arriving outside these times an appointment should be made. And other measures can be taken such as obtaining keys via a key safe. If you should arrive later than this should be reported as soon as possible. On arrival check-in outside these times can no longer claim the Lightotel stay and live to be considered a no-show.
Odds:
Beyond the control of Lightotel if the performance of the contract in whole or in part, temporarily or not prevented by circumstances beyond the control of Lightotel, including without limitation, war risk, personnel strikes, blockades, fire, floods and other disruptions or event.
Liabilities :
Lightotel accepts no liability for personal or material damage of any kind during or as a result of the stay Lightotel. The tenant and those who accompany him or her, are jointly and severally liable for all loss and / or damage to Lightotel and / or any third party as a direct or indirect result of their stay, whether caused by acts or omissions of themselves or by third parties who are at their hands in the guesthouse / hotel guests and any damage caused by any matter which they are entrusted.
When not used correctly or incorrectly leave the room, showers and other rooms in the hotel, additional costs are passed.
Bookings:
Lightotel only accepts bookings from persons from 18 years. The renter must be 18 years or older. Lightotel reserves the right to change at any time, without gift of reason, to refuse a booking. Lightotel will confirm the booking within 2 days of receipt to confirm and invoice.
Method of payment :
You should pay your stay in Lightotel on arrival, in advance or upon reservation in cash, by bank or by credit card.
For non refundable reservations, the full amount immediately after your confirmation will be deducted from your credit card.
Terms of Payment :
Your reservation request will be confirmed upon receipt of payment of the booking confirmation / invoice or by written agreement about other payment terms.
In case of late or incomplete payment of the amounts invoiced to you, Lightotel is entitled to terminate the agreement unilaterally.
You are liable for any financial damage as a result of not Lightotel / untimely payments suffers or will suffer, including all costs Lightotel in connection with your booking and the cancellation has to make.
The payment must be submitted within 14 days after date of invoice in the possession of Lightotel.
Privacy / personal data :
Lightotel’s commitment to care and in accordance with applicable laws to deal with your personal data and / or credit card information. Your personal information will never be disclosed to third parties.
Cancellations :
If canceled up to 3 days before the stay is no rent.
If canceled within 3 days before the stay, the full rent.
In case of premature termination of your stay will be no refund.

For any further information please feel free to contact Lightotel at our general number: +31 (0)40 211 2111 or email us at info@lightotel.nl